Opnemen bedrag ineens uit pensioenpot wordt mogelijk


Een pensioenregeling voorziet in periodieke uitkeringen vanaf de pensioendatum. Daarom is afkoop is uit den boze. Vanuit het Pensioenakkoord is het de bedoeling dat je met ingang van 1 januari 2022 toch een bedrag ineens kunt opnemen uit je pensioenpot. Dat bedrag is maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen. Deze afkoop vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen, of in februari van het jaar dat volgt op het jaar waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Bovendien gaat deze mogelijkheid van ‘gedeeltelijke afkoop’ ook gelden voor lijfrentes en ‘bevroren’ pensioenregelingen in eigen beheer. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel hiertoe inmiddels aangenomen.